Punkt af interesse i nærheden Feels Like Home | Apartments in Berlin

Åben kort
Lokal tid:
21:43:33

Feels Like Home | Apartments in Berlin

9, Rochstraße, 10178, Berlin, DE Deutschland
Kontakter telefon: +49 177 6087909
Internet side: www.feelslikehome.de
Latitude: 52.5221683, Longitude: 13.4052837
Større kort og retningerLæs mere

Mest populære Kategorier:

Punkt af interesse

DeliKater

DeliKater

Rathausstraße 21, Berlin
storeLæs mere
Goldelse Your Shirt

Goldelse Your Shirt

Rathausstraße 19, Berlin
point_of_interestLæs mere

UPS Access Point

Rathausstraße 21, Berlin
point_of_interestLæs mere

Comida Alemana

Rathausstraße 21, Berlin
restaurantLæs mere

Restaurant

Comida Alemana

Rathausstraße 21, Berlin
restaurantLæs mere

豬腳餐廳

Rathausstraße 21, Berlin
restaurantLæs mere
Alt Berliner Weißbierstube

Alt Berliner Weißbierstube

Rathausstraße 21, Berlin
barLæs mere
Mutter Hoppe

Mutter Hoppe

Rathausstraße 21, Berlin
restaurantLæs mere

Tøjbutik

Der Herrenladen

Am Nußbaum 8, Berlin
clothing_storeLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning