Logi i nærheden Hotel Alexander Plaza

Lokal tid:
22:22:09
Hotel Alexander Plaza, Author: Hotel Alexander Plaza

Hotel Alexander Plaza

1, Rosenstraße, 10178, Berlin, DE Alemania
Kontakter telefon: +49 30 240010
Internet side: www.hotel-alexander-plaza.de
Latitude: 52.521648, Longitude: 13.404264
Større kort og retningerLæs mere

Nærmeste Logi:

Classik Hotel Collection GmbH

Rosenstraße 1, Berlin
lodgingLæs mere
Adina Apartment Hotel Berlin Hackescher Markt

Adina Apartment Hotel Berlin Hackescher Markt

An der Spandauer Brücke 11, Berlin
lodgingLæs mere

Modernes Studio am Hackeschen Markt

Rochstraße 9, Berlin
lodgingLæs mere
The Loft Berlin

The Loft Berlin

Rochstraße 9, Berlin
lodgingLæs mere
Apartment Rochstr.9

Apartment Rochstr.9

Rochstraße 9/Apt. 1002, Berlin
lodgingLæs mere
Citystay

Citystay

Rosenstraße 16, Berlin
lodgingLæs mere

Berliner Hof

Karl-Liebknecht-Straße 7E, Berlin
lodgingLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning