Logi i nærheden Adina Apartment Hotel Berlin Hackescher Markt

Åben kort
Lokal tid:
21:38:35

Adina Apartment Hotel Berlin Hackescher Markt

11, An der Spandauer Brücke, 10178, Berlin, DE Deutschland
Kontakter telefon: +49 30 2096980
Internet side: www.adinahotels.com
Latitude: 52.522341, Longitude: 13.404081
Større kort og retningerLæs mere

Nærmeste Logi:

Modernes Studio am Hackeschen Markt

Rochstraße 9, Berlin
lodgingLæs mere

The Loft Berlin

Rochstraße 9, Berlin
lodgingLæs mere

Hotel Alexander Plaza

Rosenstraße 1, Berlin
lodgingLæs mere

Apartment Rochstr.9

Rochstraße 9/Apt. 1002, Berlin
lodgingLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning