Kommunen i Tyskland

Lokal tid:
04:34:00
u5 Berliner Rathaus

u5 Berliner Rathaus

Rathausstraße 15, Berlin
city_hallLæs mere
Wasser- und Schiffahrtsamt Berlin , Schleuse Mühlendamm

Wasser- und Schiffahrtsamt Berlin , Schleuse Mühlendamm

Poststraße 21, Berlin
local_government_officeLæs mere
Rotes Rathaus

Rotes Rathaus

Rathausstraße 15, Berlin
city_hallLæs mere
Rotes Rathaus

Kulturprojekte Berlin GmbH

Klosterstraße 68, Berlin
local_government_officeLæs mere
Amtsgericht Berlin-Mitte

Amtsgericht Berlin-Mitte

Littenstraße 12-17, Berlin
courthouseLæs mere

Technisches Finanzamt Berlin

Klosterstraße 59, Berlin
accountingLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning