Sundhed i nærheden Radisson Blu Hotel, Berlin

Åben kort
Lokal tid:
22:14:07

Radisson Blu Hotel, Berlin

3, Karl-Liebknecht-Straße, 10178, Berlin, DE Deutschland
Kontakter telefon: +49 30 238280
Internet side: www.radissonblu.com
Latitude: 52.5196232, Longitude: 13.4024882
Større kort og retningerLæs mere

Nærmeste Sundhed:

DDR Museum

Karl-Liebknecht-Straße 1, Berlin
museumLæs mere

Patrick Bruch Kuchenfabrik.com GmbH

Karl-Liebknecht-Straße 3, Berlin
point_of_interestLæs mere

Splash Wellness

Karl-Liebknecht-Straße 3, Berlin
point_of_interestLæs mere

HEat Restaurant

Radisson Blu Hotel, Karl-Liebknecht-Straße 3, Berlin
restaurantLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning